artykuł nr 1

Informacja o zużytym składniku majątku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, na podstawie § 2a ust. 1 oraz  § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn.zm.) informuje, że posiada zużyty składnik majątku ruchomego, który może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych (INFORMACJA) .