logo bip.gov.pl

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Główne menu / Aktualności
1.

Broszura informacyjna "Kupuj świadomie"


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-20 08:57

rejestr zmian publikacji »

2.

Ubój z konieczności oświadczenia

1. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

 

2. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-06 08:28

rejestr zmian publikacji »

3.

Ulotka informacyjna dla rolników

„Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

ULOTKA


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-02-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 11:58

rejestr zmian publikacji »

4.

ULOTKA ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI ASF


Załączniki: Rozmiar:
266.668 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-11-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 12:57

rejestr zmian publikacji »

5.

ASF strefa ochronna (żółta)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 11 października 2018 r. opublikowano  DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2018/1512 z dnia 10 października 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na mocy której gmina Miłakowo znalazła się w obszarze ochronnym (żółtym), w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina o dodatkowych obowiązkach nakładanych na hodowców utrzymujących świnie:

1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

lub

Przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję;

2.  Oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów;

 

3. Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie w ciągu 24 godzin

4. Konieczność badania przed i poubojowego w przypadku uboju gospodarczego

5. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie (UWAGA! Dotyczy cudzych świń ubijanych we własnym gospodarstwie)

6. Czas zgłaszania zmiany stanu liczby świń w ARiMR wynosi 2 dni od zaistnienia zdarzenia (z wyjątkiem urodzenia)

 

7. Świadectwa zdrowia ważne są tylko 24 godziny

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2018 poz. 290 z późn.zm.):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000290


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Irena Bakalarczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 08:42

rejestr zmian publikacji »

6.

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

Osoby kontrolujące mogą:

- żądać pisemnych lub ustnych informacji,

- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu.

Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 13:02

rejestr zmian publikacji »

7.

Zgłoszenia padłych dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

podaje nr kontaktowe w sprawie zgłaszania padłych dzików

Adam Maciej Zimodro  693 997 605

Irena Bakalarczyk       693 997 607

Agata Dublaszewska    693 997 609


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 08:13

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

w związku z zagrożeniem AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

1) Obwieszczeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018 r. (Dz.U. 290 z 2018 r.)

 

2) Rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. poz. 360 z 2018 r.)

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia :

 

1)         nakazuje się:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko wdanym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2)         zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

c) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba, że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

d) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.  

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 11:59

rejestr zmian publikacji »

9.

Zasady bioasekuracji myśliwych podczas polowań ASF


Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

1.Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

1. Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików(1), w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

2. Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku.  W ten sposób należy traktować w szczególności każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

3. W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (np. brak możliwości szybkiego wystudzenia tuszy, kontynuowanie polowania, itp. czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się płynów ustrojowych z pozyskanego dzika do środowiska;

4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

5. Miejsce patroszenia należy obficie polać środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, według wskazań i zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

6. Patrochy i folia, na której dokonano patroszenia, powinny zostać umieszczone w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

2. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydalin lub wydzielin;

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym sic do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (np. kuwety, folia ogrodowa, plandeka, worki plastikowe);

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowla świń, świniodzików lub dzików w innych obszarach niż obszar zagrożenia i obszar objęty ograniczeniami;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

5. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

6. Wskazanym jest zapewnienie oznakowanego miejsca do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

7. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie; zaleca sic, w miarę możliwości, przetrzymywanie patrochów w warunkach chłodniczych;

8. Patrochy oznacza sic w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

9. Dziki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszych wytycznych, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

10.W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do ich gromadzenia, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

12. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

3. Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Po zabezpieczeniu próbki, zewnętrzna powierzchnia opakowania w którym umieszczono probówkę, powinna zostać poddana dezynfekcji. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

 

(1) - punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików: oznacza punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inne miejsce nadzorowane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub sk6ry dzików, na obszarze zagrożenia i obszarze objętym ograniczeniami.

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 09:40

rejestr zmian publikacji »

10.

Zmiana obszarów ASF

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod tym linkiem :

https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 14:40

rejestr zmian publikacji »

11.

Antybiotyki


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 13:33

rejestr zmian publikacji »

12.

ULOTKA HPAI


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 13:20

rejestr zmian publikacji »

13.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

 

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.
 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 13:22

rejestr zmian publikacji »

14.

Ulotka ASF

 


Załączniki: Rozmiar:
1.930 MB
1.743 MB
915.619 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Andrzej Makar
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Makar
Data wytworzenia informacji: 2017-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-25 09:27

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przekazuję  informację Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą ognisk ASF:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polscePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 14:44

rejestr zmian publikacji »

16.

Sprzedaż bezpośrednia

Powiatowy Lekarz weterynarii w Ostródzie informuje o aktualnych wymaganiach z zakresu beżpieczeństwa żywności dot. sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego

INFORMACJA

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 12:24

rejestr zmian publikacji »

17.

Zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka ( SRM ) powstającego w trakcie uboju na użytek własny

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich (cieląt, kóz i owiec ) zamierzających dokonać uboju  na użytek własny na terenie PIW Ostróda


Załączniki: Rozmiar:
68.018 KB
46.688 KB
43.415 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Andrzej Makar
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Makar
Data wytworzenia informacji: 2017-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 12:00

rejestr zmian publikacji »

18.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy

     W dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

   1) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159)

   2) Rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzającego na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192) oraz

   3) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możliwe.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

1) Produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub

        2) Żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są ponadto zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

 Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

                                           WZÓR WNIOSKU


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 11:20

rejestr zmian publikacji »

19.

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii


Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
* zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
* nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
* nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
* stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce 

* stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
* przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

ULOTKA


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 13:25

rejestr zmian publikacji »

20.

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

KOMUNIKAT   DLA   WSZYSTKICH   POSIADACZY   DROBIU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przekazuje do bezwzględnego stosowania zakazy i nakazy zawarte w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz.U. 2016 poz. 2091)                                           

Zgodnie z nim od dnia 27 grudnia 2016 r.

 

1) zakazuje się:

 

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

 

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłaczeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

– datę przemieszczenia,

miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

– liczbę ptaków,

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 14:28

rejestr zmian publikacji »

21.

INFORMACJA HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie, przekazuje informacje na temat wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków na terytorium województwa zachodniopomorskiego:

1) Grypę ptaków stwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od padłych dzikich ptaków - 5 kaczek i 1 mewy (w sumie w tym samym miejscu znajdowało się ok. 50 szt padłych dzikich ptaków), których zwłoki znaleziono w miejscowości Lubczyna nad Jeziorem Dąbie(gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

2) Grypę ptaków stwierdzono 10 listopada br, w próbkach zbiorczych narządów i jelit podbranych od padłej mewy srebrzystej, której zwłoki znaleziono w rzece Świna na wysokości Świnoujścia (gmina Świnoujście, powiat świnoujście, województwo zachodniopomorskie).

Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w PIW PIB w Puławach określono również podtyp tego wirusa grypy ptaków (H5N8), jak również jego zjadliwość (szczep o wysokiej zjadliwości, HPAI).


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 13:02

rejestr zmian publikacji »

22.

Firmy utylizacyjne - dane kontaktowe

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujacych usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR,

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Województwo

Nazwa Zakładu

Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR

(dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki)

Całodobowy numer telefonu/faxu

fax

 
 

Warmińsko - Mazurskie

PP-H HETMAN

Sp. z o.o.

PL061909305-001 PL061909305-002

56 683 25 62

56 683 25 62

 

EKO-STOK

Sp. z o.o.

PL063721716-001

86 270 11 47

86 271 04 91

 

STRUGA SA

PL039539400-001

52 351 10 39

52 351 25 24

 

ELKUR F. KUROWSKI Sp. J.

PL039479340-002

29 717 50 31

29 717 59 97

 

SARIA POLSKA

Sp. z o.o.

PL058045305-002

12 387 30 65

12 387 30 64

 

ENERGOUTIL

Sp. z o.o

PL070162535-001

87 620 38 58

87 620 38 58

 

PW AMBA

Sp. z o.o.

PL060974753-001

23 679 80 09

23 679 80 05

 

ZR-P FARMUTIL HS SA

PL061690436-002, PL061690436-010

67 281 42 61
16 622 70 52

67 281 42 73
16 622 79 46

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Marta Piwowarczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 12:40

rejestr zmian publikacji »

23.

ASF

Szanowni Państwo!

Hodowcy i producenci Trzody chlewnej

W związku z wystąpieniem w Polsce siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w stadzie świń oraz z kolejnymi przypadkami stwierdzania tej choroby u dzików (na dzień 10.08.2016 - 106 przypadków) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina o konieczności zastosowania wszelkich środków zapobiegających wystąpieniu choroby na terenie powiatu ostródzkiego.  

Zabezpieczenie epizootyczne gospodarstwa to m.in:

1.   szczelne ogrodzenie gospodarstwa, zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt dzikich i domowych,

2.   wydzielone miejsce do składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

3.   wydzielone miejsce zapewniające właściwe przetrzymywanie produktów leczniczych,

4.   środki odkażające w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania

5.   bieżące odkażanie i oczyszczanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń

6.   unikanie wwożenia, wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie zwłok dzików, tusz dzików i ich części, oraz sprzętu mogącego mieć kontakt z dzikami

7.   nie wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach,

8.   zwalczanie gryzoni,

9.   zabezpieczenie paszy i ściółki przed dostępem dzików i gryzoni, 

10.   dokumentowanie pochodzenia paszy,

11.   zabezpieczenie gospodarstwa w maty odkażające,

12.   prowadzenie rejestru środków transportu, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestrowanie wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, zakaz wejść dla osób postronnych,

13.   odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa ( w szczególności związanych z produkcją świń: dostawcy świń, odbiorcy świń, odbiorcy padliny, dostawcy paszy, lekarze weterynarii, przedstawiciele handlowi), 

14.   zapewnienie, aby osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

15.   stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się asf, w tym odkażania rąk i obuwia,

 

Bieżacą aktualizację stanu świń w księdze rejestracji i w ARiMR.