logo bip.gov.pl

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Główne menu / Aktualności
1.

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

Osoby kontrolujące mogą:

- żądać pisemnych lub ustnych informacji,

- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu.

Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 13:02

rejestr zmian publikacji »

2.

Komunikat - szczepienia p/wściekliźnie


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 09:55

rejestr zmian publikacji »

3.

WŚCIEKLIZNA ROZPORZĄDZENIE


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 13:15

rejestr zmian publikacji »

4.

WŚCIEKLIZNA ULOTKA

WŚCIEKLIZNA

Informacja o chorobie

Choroba ta  jest jedną z najdłużej znanych i  najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą   układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne (niszczy wirus po 2 godzinach), ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. W gnijących zwłokach  wirus zachowuje zakaźność kilka tygodni, w powierzchniowych warstwach ziemi przez 2-3 miesiące, płynna ślina zawierająca wirus może zakażać do 24 godzin, a wysuszopna  po 14 godzinach. 2-5% roztwory środków odkażających niszczą wirus w kilka minut, temperatura 600C po 5 minutach.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również drogą aerogenną czy dospojówkową.

Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę?

Ważne jest aby jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny.

Objawy  wścieklizny

Okres inkubacji choroby (czyli okres od momentu zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych) jest różny i zależy m.in. od  wrót zakażenia (miejsca zranienia), charakteru (rozległości ran) oraz gatunku i wieku wrażliwego zwierzęcia. Przyjmuje się, że okres inkubacji u ssaków  przeważnie wynosi:

·        u małych zwierząt (pies, kot, owca, koza, świnia) - od kilku do 260 dni (najczęściej 30 dni);

·        u dużych zwierząt (bydło, koniowate) - od 30 do 90 dni.

Choroba może mieć postać cichą lub szałową, a jej objawy są różne i zależą od gatunku zwierzęcia:

·        psy - występuje niepokój, nadmierna pobudliwość, włóczęgostwo, spożywanie niejadalnych przedmiotów,  agresja, ochrypłe szczekanie, ślinotok, opadanie żuchwy z wypadaniem języka, zez, niedowłady kończyn i inne porażenia;

·        koty - odnotowuje się podobne objawy jak u psów, uciekają, nieustannie miauczą, a śmierć poprzedzona jest zwykle porażeniem kończyn;

·          zwierzęta dzikie - głównym objawem jest utrata wrodzonego lęku. Występuje także agresja przejawiająca się atakami na zwierzęta domowe, gospodarskie i ludzi. U nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników, nie wykazują agresji.

Należy podkreślić, iż nie wszystkie wymienione objawy muszą wystąpić u każdego zwierzęcia zakażonego wirusem wścieklizny.

 

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 13:23

rejestr zmian publikacji »

5.

WŚCIEKLIZNA KOMUNIKAT

            Komunikat                     

                                Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie                                 

 

w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzecia dzikiego - nietoperza

W dniu 07.08.2018 r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z prywatnej posesji znajdującej się w miejscowości Zwierzewo gmina Ostróda. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 1/2815/2018 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny,

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym. 

Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.

Należy zdecydowanie zaznaczyć, że kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać  ryzyko zakażenia wścieklizną.

W obrębie obszaru  zagrożonego:

 

1.  Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.

 

2. Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na  obszarze   zagrożonym martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie   powiadomić sołtysa, wójta, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.

 

3. Psy powinny być trzymane na uwięzi, a wyprowadzane na smyczy, koty trzymane w zamknięciu.

4. Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw  wściekliźnie.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 13:24

rejestr zmian publikacji »

6.

Zgłoszenia padłych dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

podaje nr kontaktowe w sprawie zgłaszania padłych dzików

Adam Maciej Zimodro  693 997 605

Irena Bakalarczyk       693 997 607

Agata Dublaszewska    693 997 609


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 08:13

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

w związku z zagrożeniem AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

1) Obwieszczeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018 r. (Dz.U. 290 z 2018 r.)

 

2) Rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. poz. 360 z 2018 r.)

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia :

 

1)         nakazuje się:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko wdanym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2)         zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

c) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba, że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

d) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.  

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 11:59

rejestr zmian publikacji »

8.

Zasady bioasekuracji myśliwych podczas polowań ASF


Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

1.Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

1. Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików(1), w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

2. Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku.  W ten sposób należy traktować w szczególności każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

3. W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (np. brak możliwości szybkiego wystudzenia tuszy, kontynuowanie polowania, itp. czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się płynów ustrojowych z pozyskanego dzika do środowiska;

4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

5. Miejsce patroszenia należy obficie polać środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, według wskazań i zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

6. Patrochy i folia, na której dokonano patroszenia, powinny zostać umieszczone w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

2. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydalin lub wydzielin;

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym sic do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (np. kuwety, folia ogrodowa, plandeka, worki plastikowe);

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowla świń, świniodzików lub dzików w innych obszarach niż obszar zagrożenia i obszar objęty ograniczeniami;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

5. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

6. Wskazanym jest zapewnienie oznakowanego miejsca do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

7. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie; zaleca sic, w miarę możliwości, przetrzymywanie patrochów w warunkach chłodniczych;

8. Patrochy oznacza sic w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

9. Dziki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszych wytycznych, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

10.W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do ich gromadzenia, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

12. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

3. Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Po zabezpieczeniu próbki, zewnętrzna powierzchnia opakowania w którym umieszczono probówkę, powinna zostać poddana dezynfekcji. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

 

(1) - punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików: oznacza punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inne miejsce nadzorowane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub sk6ry dzików, na obszarze zagrożenia i obszarze objętym ograniczeniami.

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 09:40

rejestr zmian publikacji »

9.

Zmiana obszarów ASF

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod tym linkiem :

https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 08:59

rejestr zmian publikacji »

10.

Antybiotyki


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 13:33

rejestr zmian publikacji »

11.

ULOTKA HPAI