logo bip.gov.pl

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Główne menu / Aktualności
1.

Zgłoszenia padłych dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

podaje nr kontaktowe w sprawie zgłaszania padłych dzików

Adam Maciej Zimodro  693 997 605

Irena Bakalarczyk       693 997 607

Agata Dublaszewska    693 997 609


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 08:13

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

w związku z zagrożeniem AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

1) Obwieszczeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018 r. (Dz.U. 290 z 2018 r.)

 

2) Rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. poz. 360 z 2018 r.)

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia :

 

1)         nakazuje się:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko wdanym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2)         zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

c) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba, że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

d) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.  

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 11:59

rejestr zmian publikacji »

3.

Zasady bioasekuracji myśliwych podczas polowań ASF


Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

1.Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

1. Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików(1), w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

2. Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku.  W ten sposób należy traktować w szczególności każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

3. W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (np. brak możliwości szybkiego wystudzenia tuszy, kontynuowanie polowania, itp. czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się płynów ustrojowych z pozyskanego dzika do środowiska;

4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

5. Miejsce patroszenia należy obficie polać środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, według wskazań i zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

6. Patrochy i folia, na której dokonano patroszenia, powinny zostać umieszczone w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

2. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydalin lub wydzielin;

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym sic do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (np. kuwety, folia ogrodowa, plandeka, worki plastikowe);

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowla świń, świniodzików lub dzików w innych obszarach niż obszar zagrożenia i obszar objęty ograniczeniami;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

5. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

6. Wskazanym jest zapewnienie oznakowanego miejsca do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

7. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie; zaleca sic, w miarę możliwości, przetrzymywanie patrochów w warunkach chłodniczych;

8. Patrochy oznacza sic w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

9. Dziki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszych wytycznych, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

10.W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do ich gromadzenia, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

12. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

3. Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Po zabezpieczeniu próbki, zewnętrzna powierzchnia opakowania w którym umieszczono probówkę, powinna zostać poddana dezynfekcji. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

 

(1) - punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików: oznacza punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inne miejsce nadzorowane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub sk6ry dzików, na obszarze zagrożenia i obszarze objętym ograniczeniami.

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 09:40

rejestr zmian publikacji »

4.

Zmiana obszarów ASF

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod tym linkiem :

https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 08:59

rejestr zmian publikacji »

5.

Antybiotyki


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 13:33

rejestr zmian publikacji »

6.

ULOTKA HPAI


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 13:20

rejestr zmian publikacji »

7.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

 

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.
 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 13:22

rejestr zmian publikacji »

8.

Ulotka ASF

 


Załączniki: Rozmiar:
1.930 MB
1.743 MB
915.619 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Andrzej Makar
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Makar
Data wytworzenia informacji: 2017-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-25 09:27

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

 

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (tutaj)

 

1. Informacja dotycząca wykrycia 27-29 przypadku ASF świń u dzików na terenie woj.warmińsko - mazurskiego

2. Informacja dotycząca wykrycia 30 przypadku ASF świń u dzików na terenie woj.warmińsko - mazurskiego

3. Informacja dotycząca wykrycia 31-33 przypadku ASF świń u dzików na terenie woj.warmińsko - mazurskiego

4. Informacja dotycząca wykrycia 34 przypadku ASF świń u dzików na terenie woj.warmińsko - mazurskiego

Informacje nt. przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres 17.01. - 21.01.2018 r.

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 08:54

rejestr zmian publikacji »

10.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o planowanej wiosennej akcji szczepień p/wściekliźnie lisów wolnożyjących

KOMUNIKAT


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-18 11:21

rejestr zmian publikacji »

11.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 04.04.2017r

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Załączniki: Rozmiar:
249.442 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Andrzej Makar
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 07:07

rejestr zmian publikacji »

12.

Uchylenie Rozporządzenia Nr 1 Wojewody

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o uchyleniu Rozporządzenia Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Treść Rozporządzenia nr 2

Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 marca 2017 r.

 

Jednocześnie informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje !  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-13 09:42

rejestr zmian publikacji »

13.

Sprzedaż bezpośrednia

Powiatowy Lekarz weterynarii w Ostródzie informuje o aktualnych wymaganiach z zakresu beżpieczeństwa żywności dot. sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego

INFORMACJA

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 12:24

rejestr zmian publikacji »

14.

Zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka ( SRM ) powstającego w trakcie uboju na użytek własny

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich (cieląt, kóz i owiec ) zamierzających dokonać uboju  na użytek własny na terenie PIW Ostróda


Załączniki: Rozmiar:
68.018 KB
46.688 KB
43.415 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Andrzej Makar
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Makar
Data wytworzenia informacji: 2017-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 12:00

rejestr zmian publikacji »

15.

Rozporządzenie Wojewody z dn. 30.01.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w załączeniu zamieszcza Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30.01.2017

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Treść Rozporządzenia


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-31 07:21

rejestr zmian publikacji »

16.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy

     W dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

   1) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159)

   2) Rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzającego na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192) oraz

   3) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możliwe.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

1) Produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub

        2) Żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są ponadto zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

 Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

                                           WZÓR WNIOSKU


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 11:20

rejestr zmian publikacji »

17.

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii


Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
* zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
* nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
* nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
* stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce 

* stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
* przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

ULOTKA


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 13:25

rejestr zmian publikacji »

18.

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

KOMUNIKAT   DLA   WSZYSTKICH   POSIADACZY   DROBIU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przekazuje do bezwzględnego stosowania zakazy i nakazy zawarte w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz.U. 2016 poz. 2091)                                           

Zgodnie z nim od dnia 27 grudnia 2016 r.

 

1) zakazuje się:

 

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

 

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłaczeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

– datę przemieszczenia,

miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

– liczbę ptaków,

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 14:28

rejestr zmian publikacji »

19.

INFORMACJA HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie, przekazuje informacje na temat wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków na terytorium województwa zachodniopomorskiego:

1) Grypę ptaków stwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od padłych dzikich ptaków - 5 kaczek i 1 mewy (w sumie w tym samym miejscu znajdowało się ok. 50 szt padłych dzikich ptaków), których zwłoki znaleziono w miejscowości Lubczyna nad Jeziorem Dąbie(gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

2) Grypę ptaków stwierdzono 10 listopada br, w próbkach zbiorczych narządów i jelit podbranych od padłej mewy srebrzystej, której zwłoki znaleziono w rzece Świna na wysokości Świnoujścia (gmina Świnoujście, powiat świnoujście, województwo zachodniopomorskie).

Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w PIW PIB w Puławach określono również podtyp tego wirusa grypy ptaków (H5N8), jak również jego zjadliwość (szczep o wysokiej zjadliwości, HPAI).


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 13:02

rejestr zmian publikacji »

20.

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW DROBIU

ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU W ODNIESIENIU

DO WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

 

 

>     zabezpieczenie epizootyczne fermy, a w szczególności zwrócenie uwagi:

 

-     zabezpieczenie obiektów, w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich ptaków,

 

-     wydzielenie miejsca do składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

 

-     posiadanie środków odkażających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania,

 

-     bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego na fermie,

 

-     zwalczanie gryzoni,

 

-     zabezpieczenie paszy i ściółki przed dostępem ptaków dzikich i gryzoni,

 

-     stosowanie paszy pochodzącej ze znanego źródła,

 

-     zabezpieczenie fermy w maty odkażające,

 

-     prowadzenie rejestru środków transportu, które wjeżdżają na teren fermy, oraz rejestru wejść osób trzecich (lekarze weterynarii, pracownicy techniczni) do pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób;

 

-     odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren fermy,

 

-     zapewnienie, aby osoby mające kontakt z drobiem na fermie nie utrzymywały własnego drobiu oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą drobiu w innych gospodarstwach,

 

-     zakaz wejścia do budynków, w których utrzymywany jest drób osób postronnych,

 

-     posiadanie odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obowiązkowego użycia na fermie,

 

-     miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

 

>     prowadzenie dziennych zapisów dotyczących upadków drobiu w podziale na

 

poszczególne stada,

 

>     prowadzenie na bieżąco ewidencji leczenia zwierząt,

 

>     informowanie lekarzy wet, obsługujących fermę, powiatowego lekarza

 

weterynarii, wójta, burmistrza, prezydenta o nagłych dużych lub

nieustannych padnięciach drobiu z nieznanych przyczyn .

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 13:02

rejestr zmian publikacji »

21.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

DO POSIADACZY ŚWIŃ, BYDŁA, OWIEC I KÓZ

18 października  2016 roku wchodzi w życie ustawa  z dnia  23 września 2016 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605 ) wprowadzająca  między  innymi  zmiany  w  zakresie identyfikacji  i  rejestracji  świń.

Zgodnie z zapisami ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz świń jest obowiązany:

1)   oznakować świnie w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną KOLCZYKA z numerem identyfikacyjnym (numer siedziby stada w której zwierzę się urodziło), a w przypadku opuszczenia siedziby wcześniej niż 30 dni po urodzeniu, nie później niż dzień przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada;

2)   zgłaszać kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fakt oznakowania świń zgodnie z pkt. 1, w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt;

3)   w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni i zgłosić  fakt oznakowania kierownikowi biura powiatowego AR i MR w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt;

4)   posiadacz świń jest zobowiązany  zgłosić kierownikowi biura AR i MR          w  terminie 7 dni:

- zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada (zakup, sprzedaż, padnięcie),

- ubój zwierzęcia gospodarskiego,

 z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca   pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia;

(w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, tak jak to ma miejsce obecnie w województwie podlaskim, części województwa mazowieckiego i lubelskiego, gdzie wystąpił afrykański pomór świń i określono obszary zapowietrzone, zagrożone i ochronne, termin na zgłoszenie powyższych zdarzeń wynosi 24 godziny!).

5)   posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później niż 31 grudnia spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt (dotyczy WSZYSTKICH  zwierząt oznakowanych: świń, bydła owiec i kóz), umieszcza dane ze spisu w księdze rejestracji i przekazuje spis zwierząt do Biura Powiatowego AR i MR w terminie 7 dni od dnia dokonania spisu (na formularzu AR i MR lub elektronicznie).

6)    Zabrania się:

* utrzymywania zwierząt  nieoznakowanych;  

* wprowadzania do obrotu zwierząt  nieoznakowanych;    

* nabywania zwierząt nieoznakowanych; 

   

                                                  

                      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

                   Adam  Maciej Zimodro

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Za treść odpowiada: Adam Maciej Zimodro
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Piwowarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 13:03

rejestr zmian publikacji »

22.

Firmy utylizacyjne - dane kontaktowe

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujacych usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR,

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Województwo

Nazwa Zakładu

Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR

(dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki)

Całodobowy numer telefonu/faxu

fax

 
 

Warmińsko - Mazurskie

PP-H HETMAN

Sp. z o.o.

PL061909305-001 PL061909305-002

56 683 25 62

56 683 25 62

 

EKO-STOK

Sp. z o.o.

PL063721716-001

86 270 11 47

86 271 04 91

 

STRUGA SA

PL039539400-001

52 351 10 39

52 351 25 24

 

ELKUR F. KUROWSKI Sp. J.

PL039479340-002

29 717 50 31

29 717 59 97

 

SARIA POLSKA

Sp. z o.o.

PL058045305-002

12 387 30 65

12 387 30 64

 

ENERGOUTIL

Sp. z o.o

PL070162535-001

87 620 38 58

87 620 38 58

 

PW AMBA

Sp. z o.o.

PL060974753-001

23 679 80 09