artykuł nr 1

Komunikat GLW

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski

Komunikaty 2021-04-27

W świetle art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób, po zasięgnięciu opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski:

1. w województwie mazowieckim:

a) powiat żuromiński;

b) powiat mławski;

c) powiat sierpecki;

2. w województwie wielkopolskim:

a) powiat kaliski;

b) powiat wolsztyński;

c) powiat ostrowski;

d) powiat ostrzeszowski;

3. w województwie warmińsko-mazurskim:

a) powiat ostródzki;

b) powiat iławski;

c) powiat nowomiejski;

d) powiat działdowski;

4. w województwie lubuskim:

a) powiat gorzowski.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób w art. 4 ust. 4 określa środki zmniejszające ryzyko oraz wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mogą być wdrażane w oparciu o oceny sytuacji epidemiologicznej. Środki te uwzględniają następujące zakazy:

a) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:

i. ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy organ uznaje za wystarczające; lub

ii. gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego organu;

b) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

i. drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;

lub

ii. drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

c) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;

d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

e) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;

f) wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes; chyba że są wykorzystywane w ramach programu nadzoru pod kątem grypy ptaków prowadzonego zgodnie z art. 4 dyrektywy 2005/94/WE, projektów badawczych, badań ornitologicznych lub wszelkiej innej działalności dozwolonej przez właściwy organ;

g) wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; chyba że właściwe organy zezwolą na to, pod warunkiem że:

i. działania te są prowadzone w oddzieleniu od innych gospodarstw; oraz

ii. drób przeznaczony na odnowę populacji został przebadany wirusologicznie zgodnie z rozdziałem IV pkt 4 lit. a) podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków zawartego w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE (6) i wyniki tego badania były negatywne, to znaczy nie stwierdzono obecności grypy ptaków w próbkach pobranych z każdej jednostki produkcyjnej w ciągu 48 godzin przed wypuszczeniem tego drobiu.

W zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze, zakazy, o których mowa powyżej, może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

artykuł nr 2

Rozporządzenia Wojewody - HPAI

Rozporządzenie Nr 16 W W-M z dnia 28.04.2021r. ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Małdyty TUTAJ

Rozporządzenie Nr 17 W W-M z dnia 28.04.2021r. ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Ostróda   TUTAJ

artykuł nr 3

ASF - wsparcie ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania
5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje
wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).
Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.
W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą
liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub
zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych
ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-
2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na
realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:
- utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
- wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych
pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się
inne zwierzęta.
Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni.

Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:
a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego
ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.
oraz
b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną
przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenieskutkow-
prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html


oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

artykuł nr 4

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii - HPAI

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Treść komunikatu TUTAJ

artykuł nr 5

Rozporządzenie ws uchylenia rozporządzenia PLW 1/2815/2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o wydaniu rozporządzenia w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1/2815/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Morąg.

Treść rozporządzenia TUTAJ