artykuł nr 26

Broszura informacyjna "Kupuj świadomie"

artykuł nr 27

Ubój z konieczności oświadczenia

artykuł nr 28

Ulotka informacyjna dla rolników

„Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

ULOTKA

artykuł nr 29

ULOTKA ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI ASF

obrazek
Załączniki:
Załącznik267 KB
artykuł nr 30

ASF strefa ochronna (żółta)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 11 października 2018 r. opublikowano  DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2018/1512 z dnia 10 października 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na mocy której gmina Miłakowo znalazła się w obszarze ochronnym (żółtym), w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina o dodatkowych obowiązkach nakładanych na hodowców utrzymujących świnie:

1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

lub

Przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję;

2.  Oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów;

 

3. Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie w ciągu 24 godzin

4. Konieczność badania przed i poubojowego w przypadku uboju gospodarczego

5. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie (UWAGA! Dotyczy cudzych świń ubijanych we własnym gospodarstwie)

6. Czas zgłaszania zmiany stanu liczby świń w ARiMR wynosi 2 dni od zaistnienia zdarzenia (z wyjątkiem urodzenia)

 

7. Świadectwa zdrowia ważne są tylko 24 godziny

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2018 poz. 290 z późn.zm.):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000290