artykuł nr 26

Ubój z konieczności oświadczenia

artykuł nr 27

Ulotka informacyjna dla rolników

„Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

ULOTKA

artykuł nr 28

ULOTKA ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI ASF

obrazek
Załączniki:
Załącznik267 KB
artykuł nr 29

ASF strefa ochronna (żółta)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 11 października 2018 r. opublikowano  DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2018/1512 z dnia 10 października 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na mocy której gmina Miłakowo znalazła się w obszarze ochronnym (żółtym), w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina o dodatkowych obowiązkach nakładanych na hodowców utrzymujących świnie:

1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

lub

Przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję;

2.  Oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów;

 

3. Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie w ciągu 24 godzin

4. Konieczność badania przed i poubojowego w przypadku uboju gospodarczego

5. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie (UWAGA! Dotyczy cudzych świń ubijanych we własnym gospodarstwie)

6. Czas zgłaszania zmiany stanu liczby świń w ARiMR wynosi 2 dni od zaistnienia zdarzenia (z wyjątkiem urodzenia)

 

7. Świadectwa zdrowia ważne są tylko 24 godziny

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2018 poz. 290 z późn.zm.):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000290

artykuł nr 30

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

Osoby kontrolujące mogą:

- żądać pisemnych lub ustnych informacji,

- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu.

Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.