artykuł nr 46

Zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka ( SRM ) powstającego w trakcie uboju na użytek własny

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich (cieląt, kóz i owiec ) zamierzających dokonać uboju  na użytek własny na terenie PIW Ostróda

artykuł nr 47

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy

W dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

1) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159)

2) Rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzającego na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192) oraz

3) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możliwe.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

1) Produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub

  2) Żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są ponadto zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

 Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

WZÓR WNIOSKU

artykuł nr 48

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii


Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
* zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
* nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
* nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
* stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce 

* stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
* przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

ULOTKA

artykuł nr 49

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH POSIADACZY DROBIU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przekazuje do bezwzględnego stosowania zakazy i nakazy zawarte w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz.U. 2016 poz. 2091)  

Zgodnie z nim od dnia 27 grudnia 2016 r.

 

1) zakazuje się:

 

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

 

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłaczeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

– datę przemieszczenia,

miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

– liczbę ptaków,

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

artykuł nr 50

INFORMACJA HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie, przekazuje informacje na temat wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków na terytorium województwa zachodniopomorskiego:

1) Grypę ptaków stwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od padłych dzikich ptaków - 5 kaczek i 1 mewy (w sumie w tym samym miejscu znajdowało się ok. 50 szt padłych dzikich ptaków), których zwłoki znaleziono w miejscowości Lubczyna nad Jeziorem Dąbie(gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

2) Grypę ptaków stwierdzono 10 listopada br, w próbkach zbiorczych narządów i jelit podbranych od padłej mewy srebrzystej, której zwłoki znaleziono w rzece Świna na wysokości Świnoujścia (gmina Świnoujście, powiat świnoujście, województwo zachodniopomorskie).

Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w PIW PIB w Puławach określono również podtyp tego wirusa grypy ptaków (H5N8), jak również jego zjadliwość (szczep o wysokiej zjadliwości, HPAI).