artykuł nr 1

Rozporządzenie Wojewody uchylające HPAI

Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9.06.2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy Małdyty (TUTAJ)

artykuł nr 2

Rozporządzenie Wojewody uchylające - HPAI

Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2.06.2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy Ostróda (TUTAJ)

artykuł nr 3

Wścieklizna rozporządzenie PLW

Rozporządzenie nr 1/2815/2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich,

sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów (TUTAJ)

artykuł nr 4

Rozporządzenie Wojewody HPAI

Rozporządzenie nr 26 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Ostróda (TUTAJ)

artykuł nr 5

Komunikat GLW

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski

Komunikaty 2021-04-27

W świetle art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób, po zasięgnięciu opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski:

1. w województwie mazowieckim:

a) powiat żuromiński;

b) powiat mławski;

c) powiat sierpecki;

2. w województwie wielkopolskim:

a) powiat kaliski;

b) powiat wolsztyński;

c) powiat ostrowski;

d) powiat ostrzeszowski;

3. w województwie warmińsko-mazurskim:

a) powiat ostródzki;

b) powiat iławski;

c) powiat nowomiejski;

d) powiat działdowski;

4. w województwie lubuskim:

a) powiat gorzowski.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób w art. 4 ust. 4 określa środki zmniejszające ryzyko oraz wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mogą być wdrażane w oparciu o oceny sytuacji epidemiologicznej. Środki te uwzględniają następujące zakazy:

a) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:

i. ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy organ uznaje za wystarczające; lub

ii. gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego organu;

b) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

i. drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;

lub

ii. drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

c) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;

d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

e) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;

f) wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes; chyba że są wykorzystywane w ramach programu nadzoru pod kątem grypy ptaków prowadzonego zgodnie z art. 4 dyrektywy 2005/94/WE, projektów badawczych, badań ornitologicznych lub wszelkiej innej działalności dozwolonej przez właściwy organ;

g) wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; chyba że właściwe organy zezwolą na to, pod warunkiem że:

i. działania te są prowadzone w oddzieleniu od innych gospodarstw; oraz

ii. drób przeznaczony na odnowę populacji został przebadany wirusologicznie zgodnie z rozdziałem IV pkt 4 lit. a) podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków zawartego w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE (6) i wyniki tego badania były negatywne, to znaczy nie stwierdzono obecności grypy ptaków w próbkach pobranych z każdej jednostki produkcyjnej w ciągu 48 godzin przed wypuszczeniem tego drobiu.

W zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze, zakazy, o których mowa powyżej, może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.