artykuł nr 1

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

1.Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

2.Badania kontrolne zakażeń zwierząt      

3.Monitorowanie  chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach    

4.Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

5.Przeprowadzanie:      

-  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu   

-  kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie zasady wzajemnej zgodności 

6.Sprawowanie nadzoru nad:  

- bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej  

- wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego  

- wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz  

- zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu 

- stosowaniem pasz leczniczych

- przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt

- przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt

- przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

7.Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub   narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia oraz paszach

8.Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii  Europejskiej

9.Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych instytucji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia  spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych  informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art.85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).