artykuł nr 1

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2022 r.

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

 > szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu ostródzkiego,

> sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu ostródzkiego,

> badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu ostródzkiego,

> sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w :

a) Zakład Masarski Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

c) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

d) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o.  ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

e) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda,

f) na terenie powiatu ostródzkiego.

> badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu ostródzkiego,

> sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

b) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

c) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

d) Animex Foods Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Magazyn Centralny w Tyrowie Tyrowo 104 14-100 Ostróda

> pobieranie próbek do badań w :

a) Zakład Masarski Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

c) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

d) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

e) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda,

f) oraz w gospodarstwach na terenie powiatu ostródzkiego.

> badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu ostródzkiego,

> prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu ostródzkiego,

> niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu ostródzkiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 19 osób

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 4 osoby

3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 22 osoby

4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 13 osób

5) badania mięsa zwierząt łownych – 1 osoba

6) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 10 osób

7) pobierania próbek do badań – 22 osób

8) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 5 osób

9) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 9 osób

10) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 5 osób

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

w terminie do 29 listopada 2021 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: piw@ostroda.piw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /PIWOstroda/SkrytkaESP

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami
Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 30.11.2021 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Oświadczenie Wyznaczonego (TUTAJ)

artykuł nr 2

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2021 r.

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

 1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w :

a) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o.  ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

 1. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta.

 1. pobieranie próbek do badań w :

a) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1)  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 2 osoby

2)  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 2 osoby

3)  pobierania próbek do badań – 3 osoby

  4) przeprowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 1 osoba

  5) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 1 osoba

  6) badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawienia świadectw zdrowia – 1 osoba

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 21.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 10 czerwca 2021 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: piw@ostroda.piw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /PIWOstroda/SkrytkaESP

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami
Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 11.06.2021 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Oświadczenie Wyznaczonego (TUTAJ)

 

Ostróda, dnia 20.05.2021 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2021 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w :

a) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

c) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda.

2. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta.

3. pobieranie próbek do badań w :

a) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

c) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda.

 

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 4 osoby

2) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 3 osoby

3) pobierania próbek do badań – 4 osoby

4) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 1 osoba

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 15.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 29 stycznia 2021 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /PIWOstroda/SkrytkaESP

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 01.02.2021 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Oświadczenie Wyznaczonego (TUTAJ)

 

Ostróda, dnia 11.01.2021 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2021 r.

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

1) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu ostródzkiego,

2) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu ostródzkiego,

3) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu ostródzkiego,

4) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w :

a) Zakład Masarski Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

c) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

d) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

e) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda,

f) na terenie powiatu ostródzkiego.

5) badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu ostródzkiego,

6) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

b) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

c) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o.  ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta.

7) pobieranie próbek do badań w :

a) Zakład Masarski Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k.   ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

c) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

d) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o.   ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

e) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda,

f) oraz w gospodarstwach na terenie powiatu ostródzkiego.

8) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu ostródzkiego,

9) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu ostródzkiego,

10) niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu ostródzkiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 24 osoby

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 4 osoby

3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 22 osoby

4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 20 osób

5) badania mięsa zwierząt łownych – 4 osoby

6) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 10 osób

7) pobierania próbek do badań – 30 osób

8) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 6 osób

9) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 4 osoby

10) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 4 osoby

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 1 grudnia 2020 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /PIWOstroda/SkrytkaESP

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 04.12.2020 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Oświadczenie Wyznaczonego (TUTAJ)

 

 

Ostróda, dnia 16.11.2020 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557)

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj i miejsce wykonywania czynności:

1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu ostródzkiego,

2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu ostródzkiego,

3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu ostródzkiego,

4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następujących zakładach:

a) Zakład Masarski Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

c) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

d) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

e) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda.

5. badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu ostródzkiego,

6.  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32   14-100 Ostróda,

b) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

c) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a  14-105 Łukta.

7. pobierania próbek do badań w następujących zakładach:

a) Zakład Masarski Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gizewiusza 32  14-100 Ostróda,

c) Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Ubojnia Drobiu Lubajny 45 14-100 Ostróda,

d) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe ,,PROSPER” Sp. z o.o. ul. Warmińska 14a 14-105 Łukta,

e) Ubojnia Drobiu Henryka Rębkowska Międzylesie ul. Jeziorna 15 14-100 Ostróda.

  oraz w gospodarstwach na terenie powiatu ostródzkiego

8. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w:

a) Zakładzie Masarskim Michał Kreczkowski ul. Ignacego Daszyńskiego 4 14-310 Miłakowo,

b) Przychodni weterynaryjnej INWET S.C. ul. Wróblewskiego 18 14-300 Morąg,

c) Gabinet weterynaryjny Jerzy Skoczek Piotr Skoczek ul. Grunwaldzka 62 14-100 Ostróda.

9. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu ostródzkiego,

10. niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu ostródzkiego tj.

a) w zakresie poskramiania zwierząt wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń,

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

c) pobierania próbek do badań.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów :

 1. wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej opatrzone aktualną datą),
 3. kopię dyplomu lekarza weterynarii,
 4. zaświadczenie o odbytym stażu lub praktyce, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),
 5. wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie do czynności wykonywanych indywidualnie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),
 6. aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 7. w przypadku osób ubiegających się o wyznaczenie do badania mięsa w kierunku włośni należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursu (organizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie),
 8. lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dokumentu do pobrania).

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),
 2. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania czynności pomocniczych,
 3. wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dokumentu do pobrania).

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 16 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 29 listopada 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 4, 7, 8 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.

Termin przedłożenia kopii aktualnego orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznego : 30 grudnia 2019 r.
Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Zgodnie z art. 28  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiera również z osobą wyznaczoną stosowną umowę powierzenia danych osobowych.
Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

Ostróda, dnia 14 listopada 2019 r.