artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557)

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

 

Rodzaj czynności:

a)   szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)  sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)   badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)   sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e)   badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g)   pobierania próbek do badań, 

h)   badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

i) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

j) niektórych czynności pomocniczych. 

Wyznaczenie lekarzy weterynarii oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów :

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2)   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej opatrzone aktualną datą),

3)   kopię dyplomu lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu lub praktyce, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)   kopię aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7)   w przypadku osób ubiegających się o wyznaczenie do badania mięsa w kierunku włośni należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursu „ Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej” (organizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie),

8)   lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia,

 

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2) dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania czynności pomocniczych,

3) wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania).

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 30 listopada 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 4, 7, 8 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.

Termin przedłożenia kopii aktualnego orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznego :

28 grudnia 2018 r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

 

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Zgodnie z art. 28  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiera również z osobą wyznaczoną stosowną umowę powierzenia danych osobowych.


Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze VIII 2018


O G Ł O S Z E N I E

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

 

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

 

z dnia 29 stycznia 2004 r.

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

 


Rodzaj czynności:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) pobierania próbek do badań;

  na terenie powiatu ostródzkiego 

Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2)   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

3)   dyplom lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)   orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7)   lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do 7 września 2018 r.

 

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1 października 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

 

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

 

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 6, 7 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.
Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

 

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze IV 2018

O G Ł O S Z E N I E

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

 

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

 

z dnia 29 stycznia 2004 r.

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji  do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj czynności:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) pobierania próbek do badań;

 

  na terenie powiatu ostródzkiego

 

Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności,  o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2)   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

3) dyplom lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)   orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7) lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia.

 

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do 10 kwietnia 2018 r.

 

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1 maja 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

 

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

 

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 


Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 6, 7 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.


Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

 

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2016 poz.1077 z późn.zm.)

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj czynności:

a)   szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)   sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)   badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)   sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e)   badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g)   pobierania próbek do badań, 

h)   badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

i) niektórych czynności pomocniczych.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów :

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2) aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

3)   kopię dyplomu lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu lub praktyce, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)  kopię aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7)   w przypadku osób ubiegających się o wyznaczenie do badania mięsa w kierunku włośni należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursu Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej” (organizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie),

8)   lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia,

9)   oświadczenie o nie pozostawaniu w zatrudnieniu w inspekcji weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania).

 

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2) dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania czynności pomocniczych,

3) wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania).

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 4 grudnia 2017 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

 

Zainteresowane osoby predmiotowym naborem zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 4, 7, 8   zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.

Termin przedłożenia kopii aktualnego orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznego : 29 grudnia 2017 r.

 

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

Ostróda, dnia 20 listopada 2017 r.

 

artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze XII 2017

O G Ł O S Z E N I E


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r.

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji  do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj czynności:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

na terenie powiatu ostródzkiego

b)   szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,

c)   badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)   pobierania próbek do badań, 

na terenie gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Łukta

 

Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2)   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

3)   dyplom lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)   orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7)   lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru do wykonywania czynności urzędowych (wzór dokumentu do pobrania)

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do 10 listopada 2017 r.

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1-31 grudnia 2017 r.

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 6, 7 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.


Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.