artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r.

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj czynności:

1)   niektóre czynności pomocnicze :

a)   w zakresie poskramiania zwierząt wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego

  b) przy wykonywaniu przez urzędowego lekarza weterynarii

  - ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych

  - pobierania próbek do badań

na terenie gminy Ostróda i Dąbrówno

 

Wyznaczenie osób posiadających kwalifikacje / doświadczenie do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. Nr 89, poz. 860 z póżn.zm).

 

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania zał.1),

2) wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania zał. 2),

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru (wzór dokumentu do pobrania zał. 3),

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 16 lutego 2017 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1 marca 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

 

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie


Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia osoby o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r.

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj czynności:

a)   szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)   sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)   sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f)   sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g) pobierania próbek do badań, 

h)   badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

i)   niektórych czynności pomocniczych. 

Wyznaczenie lekarzy weterynarii oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2)   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

3)   dyplom lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu lub praktyce, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)   w przypadku osób ubiegających się o wyznaczenie do nadzoru nad ubojem zwierząt oraz nadzoru nad produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego należy dołączyć orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7)   w przypadku osób ubiegających się o wyznaczenie do badania mięsa w kierunku włośni należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursu Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej” (organizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie),

8)   lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia.

 

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2) dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania czynności pomocniczych,

3) wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania).


Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 24 listopada 2016 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 01 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

 

Wzory wymaganych dokumentów do pobrania: dok.1, dok. 2, dok. 3

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 4, 7, 8   zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.


Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.