artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło oraz innych z kontahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda tel. (89) 646 59 73

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: Kamil Sapeta

  e’mail: kontakt@danebezpieczne.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.