artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze XII 2017

O G Ł O S Z E N I E


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie

w związku z art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 29 stycznia 2004 r.

ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji  do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj czynności:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

na terenie powiatu ostródzkiego

b)   szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,

c)   badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)   pobierania próbek do badań, 

na terenie gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Łukta

 

Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje na zasadach i w trybie określonym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

Lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności  urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1)   wniosek o wyznaczenie z określeniem zakresu zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzór dokumentu do pobrania),

2)   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

3)   dyplom lekarza weterynarii,

4)   zaświadczenie o odbytym stażu pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),

5)   wypełnione oświadczenie Zleceniobiorcy (ubiegającego się o wyznaczenie) do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (wzór dokumentu do pobrania),

6)   orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

7)   lekarze weterynarii zainteresowani wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w szkoleniach obejmujących swym zakresem obszar dotyczący przedmiotu wyznaczenia,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru do wykonywania czynności urzędowych (wzór dokumentu do pobrania)

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do 10 listopada 2017 r.

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30.
Termin realizacji umowy: 1-31 grudnia 2017 r.

 

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie

BIP PIW Ostróda bądź w Sekretariacie

 

Kopie wszystkich przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, 6, 7 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ostródzie w latach ubiegłych.


Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Po zatwierdzeniu protokołu Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenia. Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania.


Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.