artykuł nr 1

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2023 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz.U. z 2021 poz. 306 z póżn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w :Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

2. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

  w: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda,

3. pobieranie próbek do badań

w : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INDYK-MAZURY Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Gizewiusza 32 14-100 Ostróda.

 

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

  1. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.)– 1 osoba
  2. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 1 osoba

  3. pobierania próbek do badań – 1 osoba

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

w terminie do 20 lutego 2023 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 w godz. 7:15 – 14:30

2) drogą mailową na adres: piw@ostroda.piw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /PIWOstroda/SkrytkaESP

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami
Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 21.02.2023 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Oświadczenie Wyznaczonego (TUTAJ)

 

 

Ostróda, dnia 06.02.2023 r.